PAINT-T Trial

Status: open voor deelname

Voor kinderen met gedragsproblemen is de school soms lastig, omdat het gedrag dat van hen verwacht wordt, juist moeilijk voor hen is. Vaak hebben ze moeite met opletten, kunnen ze instructies niet goed opvolgen, maken ze taken niet af, vinden ze het lastig om zelfstandig te werken of hebben ze problemen in de omgang met klasgenoten en leerkrachten. Deze problemen kunnen hun goede functioneren op school belemmeren.

Leerkrachttraining is een effectieve interventie voor de aanpak van gedragsproblemen in klas, en wordt aanbevolen door verschillende behandelrichtlijnen. In Nederland is op dit moment echter geen effectief bewezen leerkrachttraining beschikbaar om in ze zetten binnen het primair basisonderwijs. In een eerdere studie, het PAINT-T micro-trial, hebben we gekeken welke onderdelen van leerkrachttrainingen werken. Daaruit bleek dat zowel een korte training waarin je de situatie optimaler maakt voor het kind als ook een korte training waarin je de manier van hoe je op het ongewenste gedrag reageert effectief is om gedragsproblemen te verminderen. In het huidige onderzoek kijken we naar de effectiviteit van een korte leerkrachttraining waarin we beide onderdelen combineren, dus zowel het verbeteren van de situatie als het reageren op gedragsproblemen.

Ons doel

Het doel van de PAINT-T leerkracht trial is om te kijken of een korte training voor leerkrachten hen kan helpen om beter om te gaan met kinderen die gedragsproblemen laten zien op school. Hierdoor willen we via de leerkracht ook het kind ondersteunen op school.

Wanneer kan een leerkracht/leerling meedoen?

  • De leerling zit in groep 1 t/m 8 van het regulier onderwijs, SBO of cluster 4 van het speciaal onderwijs.
  • De leerling laat gedragsproblemen zien in de klas.
  • De leerkracht staat minimaal 3 dagen bij de leerling voor de klas.
  • De leerling gebruikt geen medicatie voor de gedragsproblemen.
  • De leerling heeft geen diagnose ASS (vermoedens van ASS zijn geen probleem).
  • De leerkracht heeft het afgelopen jaar geen leerkrachttraining gevolgd.
  • De leerkracht heeft niet al met een andere leerling meegedaan aan PAINT-T.

Opbouw van het onderzoek

Het onderzoek is in december 2023 gestart en loopt tot en met juni 2025.

Aan het onderzoek kunnen leerkrachten meedoen van kinderen met gedragsproblemen uit groep 1 tot en met groep 8.

De leerkrachttraining bestaat uit drie bijeenkomsten, die kort (ongeveer één of twee weken) na elkaar plaatsvinden. De leerkrachten van de kinderen worden getraind door goed geschoolde trainers met veel ervaring in de ondersteuning van kinderen met gedragsproblemen op school. De kinderen worden willekeurig toegewezen aan één van de volgende condities: (1) de interventie groep waarbij de leerkracht van de kinderen meteen de gedragstherapeutische leerkrachttraining volgt of (2) de reguliere zorg groep waarbij de leerkrachten van de kinderen na max. 8 weken eveneens de leerkrachttraining kan volgen. Tijdens de wachttijd ontvangt de leerkracht de reguliere zorg die normaliter wordt geboden vanuit het samenwerkingsverband of zorginstelling.


Wat levert deelname op?

Voor leerkrachten: Leerkrachten kunnen de leerkrachttraining volgen waarin ze verschillende technieken leren om het probleemgedrag van hun leerling te verminderen. Deze technieken kunnen ze in de toekomst dan mogelijk ook inzetten bij andere leerlingen. De training kost in vergelijking met andere (zelfhulp) leerkrachttrainingen weinig tijd en wordt gegeven door goed geschoolde professionals. Onafhankelijk van in welke groep u wordt geloot kunt u de leerkrachttraining ontvangen.

Voor ouders: De leerkracht van uw kind leert nieuwe technieken om op de beste manier met uw kind om te gaan en hem/ haar te ondersteunen. Dit kan de relatie tussen de leerkracht en uw kind verbeteren.

Verder leveren deelnemende leerkrachten een bijdrage aan kennis over effectieve interventies voor kinderen met gedragsproblemen. Door het onderzoek leren we namelijk hoe we leerkrachttrainingen kunnen verbeteren, doordat we onderzoeken voor welke kinderen en welke leerkrachten de training met name effectief is, wat in de toekomst andere leerkrachten en kinderen kan helpen.

Wat vragen wij van de leerkracht en ouders?

Leerkrachten: vooraf aan de training, één week na de training en in de PAINT-groep drie maanden na de training vragen we om een aantal online vragenlijsten in te vullen. Dit duurt 2 keer maximaal 30 minuten en een keer 40 minuten. De vragenlijsten helpen ons om veranderingen in het gedrag te kunnen volgen. Naast de vragenlijsten bellen we op vier vooraf afgesproken dagen kort (max. twee minuten) om te vragen welke gedragsproblemen die dag zijn voorgekomen. Door middel van deze dagelijkse telefoontjes kunnen we goed in kaart brengen hoe het met de leerling gaat en of de training helpt.

Ouders: We vragen ouders die meedoen om op twee of drie momenten (vooraf aan de training, één week na de training, en eventueel drie maanden na de training) een aantal online vragenlijsten in te vullen. Dit duurt voor ouders 2 keer maximaal 15 min en een keer maximaal 25 min. De vragenlijsten helpen ons om veranderingen in het gedrag van uw kind en de leerkracht te kunnen volgen.

We gaan uiteraard veilig en vertrouwelijk met de gedeelde informatie om.

Meer informatie of vragen?

De professionals die meedoen aan deze studie zijn voorafgaand aan het onderzoek getraind om de gedragstherapeutische leerkrachttraining te geven en krijgen tijdens de studie supervisie/intervisie.

Neem dan contact op met e.steenweg@accare.nl

De onderzoekers:

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center/UMCG; Levvel

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Dr. Marjolein Luman
Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Saskia van der Oord
Ku Leuven

Elisa Steenweg
Accare Child Study Center

Recente publicaties en nieuws

Artikel: ADHD hersenstoornis of decontextualisatie

mei 9th, 2024|0 Comments

🧠 ADHD wordt vaak beschouwd als een hersenstoornis. Dat wordt dan als een gegeven gezien, terwijl dit neurobiologische narratief verschillende negatieve consequenties kan hebben. 🔊 In deze recente commentary beargumenteer ik dat een al te [...]

Artikel: Maken ouders oudertraining af?

mei 9th, 2024|0 Comments

✋ Helft van ouders maakt oudertraining niet af 🧠 Een kwart van de ouders die in aanmerking komen om een oudertraining te volgen in het kader van wetenschappelijk onderzoek, kiest er toch voor om deze [...]

Artikel: protocolpaper PAINT-P GGZ

mei 9th, 2024|0 Comments

📃 Paper alert! Het protocol paper over een randomized controlled trial (RCT) naar de effectiviteit van een kortdurende #oudertraining voor kinderen met #gedragsproblemen is nu te lezen! 💡 Kortdurende #oudertraining kan mogelijk helpen om de [...]

Andere Projecten

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-Move

Het doel van PAINT-move is onderzoeken of het kinderen met ADHD helpt om te bewegen in de klas tijdens het werken. Hiervoor gebruiken de kinderen zes weken een fietsje onder hun tafel.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies PAINT-POH, PAINT-GGZ, PAINT-Pc en PAINT-Wijkteam de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht