Informatie voor instellingen

Er zijn in Nederland verschillende interventies beschikbaar die zich richten op het verminderen van de symptomen en de negatieve gevolgen van aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD). Medicamenteuze behandeling, met bijvoorbeeld methylfenidaat of atomoxetine, is de meest voorkomende behandeling voor ADHD in Nederland en is bewezen effectief. Ook oudertraining is een effectieve interventie voor kinderen met ADHD, al dan niet in combinatie met psychofarmaca. In de praktijk lijkt de groep ouders die oudertraining ontvangt niet zo groot als kan worden verwacht op basis van de richtlijnen. Er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen in behandelkeuzes bij ADHD. Voorbeelden zijn vertrouwen in de interventie, tijd en/of motivatie bij ouders, het oordeel van ouders over eigen opvoedkwaliteiten, ervaren stigma en verwachtingen van de behandeling. Onderzoek naar de factoren die voorspellend zijn voor het type ADHD-interventie dat wordt gekozen is schaars. Het doel van het PAINT-cau onderzoek is dan ook het in kaart brengen van deze voorspellers. Daarnaast willen we factoren achterhalen die de bereidheid voor en het starten van een oudertraining bij een vermoeden van ADHD belemmeren en/of faciliteren. Tot slot proberen we de kosteneffectiviteit van verschillende interventies voor ADHD in kaart te brengen.

Het PAINT-cau onderzoek is gericht op ouders van kinderen van 6 tot en met 11 jaar oud die worden aangemeld met een vermoeden van ADHD. De secretariaten van de instellingen die nieuwe aanmeldingen ontvangen, hebben een rol in de werving van de ouders; zij worden gevraagd ouders een informatiebrief van het PAINT-cau onderzoek te sturen. Ouders die willen participeren, kunnen hun brief retourneren aan de onderzoeksmedewerkers van PAINT-cau. Als ouders voldoen aan de inclusiecriteria van het onderzoek, ontvangen zij van de onderzoeksmedewerkers drie digitale een vragenlijsten. Zowel vader als moeder worden gevraagd de vragenlijsten in te vullen. Ouders kunnen onder andere vragen verwachten over attitudes jegens behandeling, het vertrouwen in de hulpverlening, aanvaardbaarheid van verschillende behandelingen, ervaren stigma, ernst van de problemen van het kind en beoordeling van eigen opvoedcompetenties. Ook kijken we hoe deze factoren tijdens het hulpverleningsproces veranderen.

Behandelaars die betrokken zijn bij behandelkeuzes voor kinderen met ADHD ontvangen eenmalig een digitale vragenlijst van 15 minuten. Zij kunnen vragen verwachten over hun attitude ten opzichte van verschillende ADHD interventies en werken volgens richtlijnen en protocollen. Ook willen we graag informatie over de (eventueel) gestelde diagnose, behandelaar en behandeling van ieder deelnemend kind uit het EPD halen. Hiervoor wordt aan ouders schriftelijke toestemming gevraagd.

Er participeren inmiddels meer dan 30 vestigingen van 10 verschillende instellingen in het PAINT-cau onderzoek. Onderstaande kaart geeft aan waar in Nederland de instellingen zich bevinden. Bovendien hebben we al data verzameld onder meer dan 270 behandelaren en 90 ouders. Inclusie van meting 1 voor ouders binnen de instellingen zal doorgaan tot september 2018.