Informatie voor gemeenten, CJG’s en wijkteams

Het budget van gemeentes, de expertise van een CJG of wijkteam, of de middelen (geld, tijd, personeel) die een school ter beschikking heeft, kunnen invloed hebben op de manier waarop de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag is vormgegeven. Ook kennis en opvattingen over ADHD kunnen meespelen. Van gemeentes, CJG’s, wijkteams en scholen willen we daarom weten hoe het behandel- en begeleidingsaanbod voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag eruit ziet én welke factoren hierop misschien van invloed zijn. Daarom zullen wij digitaal een vragenlijst afnemen.

Gemeenten

De vragenlijst voor gemeenten en jeugdzorgregio’s focust zich met name op het beleid van zorg voor deze kinderen, op de manier waarop zorg voor deze kinderen wordt ingekocht en welke factoren een rol spelen bij de inkoop van die zorg. Ook worden factoren als kennis en mening over ADHD uitgevraagd. De studie onder is ondertussen gemeenten afgerond. In totaal hebben 184 mensen uit 148 verschillende Nederlandse gemeenten meegedaan. Resultaten zullen in mei 2018 op het congres Jeugd in Onderzoek in Amsterdam gepresenteerd worden, daarnaast zal hier ook een Nederlandstalig artikel over geschreven worden.

CJG’s/wijkteams

De vragenlijst voor CJG’s en (sociale) wijkteams richten zich op de zorg die voor kinderen en jongeren met ADHD en/of druk gedrag wordt aangeboden vanuit deze teams, wie betrokken zijn bij het uitvoeren van deze zorg en hoe er wordt samengewerkt met de gemeente, andere CJG’s/wijkteams, scholen en huisartsen.

Hoewel we zien dat de vragenlijsten goed verspreid zijn onder CJG’s en wijkteams, hebben we nog niet voldoende respons. De werving en dataverzameling onder de CJG’s en wijkteams zal daarom nog een tijd doorgaan.