Scholen

Voor de studie onder leerkrachten hebben wij inmiddels voldoende respondenten. Wij willen alle leerkrachten die hebben deelgenomen nogmaals bedanken!

Bent u zorgprofessional in het onderwijs, zoals orthopedagoog, schoolpsycholoog of intern begeleider? U kunt ons en leerlingen met ADHD en druk gedrag helpen door mee te doen door een vragenlijst over het begeleidingsaanbod voor kinderen met ADHD en druk gedrag op scholen in te vullen. Invullen duurt slechts 30 minuten.

In de vragenlijsten voor scholen wordt ingegaan op de manier waarop de zorg voor leerlingen met ADHD en/of druk gedrag is vormgegeven, maar ook op kennis en attitudes (ten opzichte) van ADHD binnen scholen.
Hieronder vindt u de folder met informatie over het PAINT-CAU onderzoek binnen scholen. De folder is ook te downloaden als PDF-document.

Wilt u meedoen?

Vragenlijst zorgprofessionals

Kinderen met ADHD en druk gedrag op school

Dit is een folder over een onderzoek naar de ondersteuning van kinderen met ADHD en druk gedrag binnen het onderwijs in Nederland

Wat is het doel van dit onderzoek?
Met dit onderzoek willen we het begeleidingsaanbod voor kinderen met ADHD en druk gedrag binnen het onderwijs in kaart brengen.

Wat gaan we doen?
We onderzoeken met behulp van een digitale vragenlijst hoe leerkrachten en zorgprofessionals in het regulier en voortgezet onderwijs in Nederland leerlingen met ADHD en druk gedrag ondersteunen. Ook brengen we in kaart welke kennis en opvattingen leerkrachten en zorgprofessionals in het onderwijs hebben (ten opzichte) van ADHD en druk gedrag.

Waarom onderzoek bij scholen?
Kinderen met ADHD en druk gedrag ervaren vaak problemen op school of in de omgang met klasgenoten. Leerkrachten spelen een belangrijke rol in het signaleren van problemen en het begeleiden van leerlingen in de klas. Ook zorgprofessionals, zoals intern begeleiders, schoolpsychologen en orthopedagogen, spelen een belangrijke rol in het ondersteunen leerlingen en leerkrachten.

Waarom willen we graag dat u meedoet?
Leerlingen met ADHD en druk gedrag worden op diverse manieren begeleid door leerkrachten en zorgprofessionals in het onderwijs. Om een volledig overzicht te krijgen van het begeleidingsaanbod is het belangrijk dat zo veel mogelijk leerkrachten en zorgprofessionals meedoen met dit onderzoek.

Wat vragen we van u?
We vragen leerkrachten en zorgprofessionals om eenmalig een digitale vragenlijst in te vullen. Deze kunt u thuis of op school invullen, op een PC, tablet of smartphone. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten.

Bent u al eens eerder benaderd?
Als u al eerder voor dit onderzoek benaderd bent, hoeft u de digitale vragenlijst niet nogmaals in te vullen. U zou ons wel heel erg helpen door de vragenlijst(en) te verspreiden onder uw collega’s.

Wilt u verder nog iets weten?
Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de onderzoekster Lisa Wessels (E: l.wessels@accare.nl, T: 06-8681616060) of mailenaar
paint-cau@accare.nl.


Wat gebeurt er met uw gegevens?
Bij de uitvoering van dit onderzoek is het nodig dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en bewaard. Gebruik en bewaring van uw gegevens is nodig om de wetenschappelijke vraagstelling van dit onderzoek te kunnen beantwoorden en om de resultaten te publiceren. De medewerkers van het onderzoeksteam hebben toegang tot uw gegevens. U wordt gevraagd om hiervoor toestemming te geven. Als u dat niet wilt, kunt u niet deelnemen aan dit onderzoek.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens
Om uw privacy te waarborgen, worden uw gegevens voorzien van een code. Uw naam en andere gegevens die direct te identificeren zijn, worden apart bewaard. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot de persoon of school te herleiden. De sleutel van de code blijft bij de onderzoeker. Naar de subsidieverlener en andere bij het onderzoek betrokken partijen worden uw gegevens alleen onder die code verstuurd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek worden alleen uw gecodeerde gegevens vermeld.

Bewaring en gebruik van gegevens voor ander onderzoek
Uw gegevens worden op de onderzoekslocatie gedurende de wettelijk voorgeschreven termijnen van 15 jaar bewaard. Na afloop van dit onderzoek kunnen uw gegevens nog van belang zijn voor het uitvoeren van ander onderzoek. U wordt gevraagd toestemming te geven voor gebruik in ander, toekomstig, onderzoek op het gebied van de zorg voor mensen met gedragsproblemen, druk/impulsief gedrag en/of concentratieproblemen. Indien u dat niet wilt, kunt u gewoon deelnemen aan dit onderzoek.

Intrekken toestemming
U kunt de toestemming voor verwerking van uw gegevens altijd weer intrekken, voor wat betreft dit onderzoek en voor wat betreft het toekomstig onderzoek. De reeds over u verzamelde gegevens zullen dan nog wel worden gebruikt in het onderzoek. Als er al analyses van uw gegevens zijn gedaan, dan worden de resultaten nog wel gebruikt in het onderzoek. Indien u wilt dat al uw gegevens worden verwijderd, dan kunt u daarom verzoeken.